Fach­schafts­lis­ten Öster­reichs (Bun­des­ver­tre­tung)
FLÖ – Fach­schafts­lis­ten Österreichs

Simon Pfei­fen­ber­ger (Bun­des­spre­cher)
+43 664 324 86 90

kontakt@​fachschaftsliste.​at

Wolf­gang Den­t­ha­ner (Pres­se­spre­cher)
+43 699 11 07 83 59
presse@​fachschaftslisten.​at

Die Fach­schafts­lis­ten fin­dest du auch lokal an vie­len Uni­ver­si­tä­ten öster­reich­weit.

Impres­sum

Kontaktformular