Kontakt

Fach­schafts­lis­ten Öster­reichs (Bun­des­ver­tre­tung)
FLÖ – Fach­schafts­lis­ten Öster­reichs

Bun­des­spre­cher
Sebas­ti­an Höft
0676 / 67 98 001
kontakt@​fachschaftsliste.​at

Pres­se­spre­cher
Mar­kus Tre­buch
0664 / 52 02 591
presse@​fachschaftslisten.​at

Die Fach­schafts­lis­ten fin­dest du auch lokal an vie­len Uni­ver­si­tä­ten öster­reich­weit.

Impres­sum

Kontaktformular