Nina Antoniuk

Studium:

Mas­ter – Sports, Cul­tu­re & Events Manage­ment an der FH Kuf­stein Tirol (Voll­zeit, Eng­lisch)

ÖH Erfahrungen:

  • Ehe­ma­li­ge Vor­sit­zen­de der öh joan­ne­um
  • Kol­le­gi­ums­mit­glied der FH JOANNEUM (2016),
  • ab 1. Juli Vor­sit­zen­de der öh fh kuf­stein
  • kol­le­gi­ums­mit­glied der FH Kuf­stein